Evangelische Hochschule Freiburg

Op der EH gi sozial a pedagogesch Fächer ugebueden. Insgesamt kann een tëschent 3 Bachelorstudiegäng a 6 Masterstudiegäng wielen.

Bachelor-Studiegäng

  • Soziale Arbeit (05.07.2022)
  • Religionspädagogik / Gemeindediakonie (15.08 all Joers)
  • Pädagogik der Kindheit / Kindheitspädagogik (15.07 all Joers)

Master-Studiegäng

  • Soziale Arbeit (28.01 / 20.07 all Joers)
  • Religionspädagogik (28.01 all Joers)
  • Bildung und Erziehung im Kindesalter (28.01 / 15.07 all Joers)
  • Friedenspädagogik / Peace Education (28.01 all 2 Joer: 2022, 2024, …)
  • Sozialmanagement (15.08 all Joers)
  • Supervision (15.05 all 2 Joer: 2022, 2024, …)

Bewerbungsfrist: variéiert jee no Studiegang; kuck Klammeren
Bewerbung: https://www.eh-freiburg.de/bewerben/
Internetsite: https://www.eh-freiburg.de/