Pädagogische Hochschule Freiburg

Wéi de Numm vun der Schoul scho seet, kann een op der PH pedagogesch Fächer studéieren.

Bachelor-Studiegäng

  • Erziehungswissenschaft
  • Kindheitspädagogik

Master-Studiegäng

  • Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung/ Weiterbildung oder Soziale Arbeit/Sozialpädagogik
  • Sozialpädagogik/Pädagogik und Psychologie an sozialpädagogischen Schulen
  • Unterrichts- und Schulentwicklung (berufsbegleitend): MUSE

Lehramts-Studiegäng

  • Primarstufe (PO 2015): Bachelor, Master
  • Sekundarstufe (PO 2015): Bachelor, Master

Bewerbungsfrist: 01. Juni – 15. Juli
Internetsite: https://www.ph-freiburg.de/home.html